► Beleid en Kwaliteit → Beleid en kwaliteisbewaking

DOT Gastouderbureau is een professioneel en landelijk opererend gastouderbureau dat staat voor snelle, betaalbare en flexibele kinderopvang. Wij streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit en werken samen met betrokken en goed opgeleide gastouders. Wij leveren onze diensten tegen een scherp maandelijks tarief.

Onze gastouders bieden uw kind zorg en veiligheid vanuit een bewuste pedagogische visie. Naast de goede zorg bieden onze gastouders uw kind ook een afwisselende en uitdagende dagbesteding aan.
Uw kind ontwikkelt zich optimaal  binnen een kleinschalig en huiselijke omgeving.

Om de kwaliteit van de opvang te waarborgen vinden jaarlijks evaluatiegesprekken plaats met alle gastouders.  Waar nodig assisteren wij in het aanbod van cursussen en voorzien wij vraag,- en gastouder van nuttige informatie en tips. De rol van gastouderbureau voeren wij uit vanuit ons ‘no nonsens principe’. Dat houd in dat U mag verwachten dat wij onze bemiddelingsrol verstaan en met verve vervullen maar dat daar geen overbodig hoge kosten tegenover staan.
DOT Gastouderbureau streeft ernaar de ouder en gastouder voor een redelijke kantoorvergoeding naast de "kassiersrol" een maximale ondersteuning te bieden door het aanbieden van de volgende diensten:

  • Jaarlijks  evaluatiegesprekken met de vraagouders en gastouders

In de evaluatiegesprekken met de vraagouders en gastouders bespreken we het welbevinden van het kind tijdens de opvang: hoe ontwikkelt het kind zich, wat heeft het nodig en hoe kan de gastouder veiligheid én uitdaging bieden. Een goed contact tussen vraagouder, gastouder en het gastouderbureau is belangrijk om de gastouderopvang te laten slagen, dus ook de communicatie komt aan de orde. De evaluatiegesprekken vinden plaats 6 weken na de start van de opvang en daarna jaarlijks, of vaker als dat nodig is. Voorafgaand aan het gesprek vullen de vraagouders en gastouders een evaluatieformulier in. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de vraagouders en de gastouders. Zij ontvangen per e-mail een kopie van het verslag. In het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder bespreken wij hoe de opvang van de kinderen verloopt en of extra begeleiding nodig is.

  • Jaarlijks risico inventarisatie

Risico inventarisatie (RI) staat voor het inventariseren en inschatten van risico’s.
De gastouder is verantwoordelijk voor een gezonde schone en veilige opvangomgeving. DOT Gastouderbureau  maakt gebruik van een risico inventarisatie en evaluatie formulier, welke jaarlijks wordt afgenomen op de opvang-omgeving en waaraan deze omgeving dient te voldoen. Er wordt hierbij kritisch gekeken naar de mogelijke risico’s die kinderen in de opvang lopen, gelet op het aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun leeftijd. De risico inventarisatie behandelt onder meer de volgende punten:

  • Veiligheidsrisico’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, verstikking, verwonding, beknelling, vallen, botsen, stoten, steken en snijden;
  • Gezondheidsrisico’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen.

DOT Gastouderbureau stelt op basis van de geconstateerde risico’s een plan van aanpak op dat beschrijft hoe de risico’s worden vermeden of zullen worden opgelost. Gastouders dienen kennis te nemen van de Risico inventarisatie van Dot Gastouderbureau en op basis hiervan de nodige acties ter verbetering van de veiligheid en hygiëne te nemen. Op deze manier kan DOT Gastouderbureau de kwaliteit van de leefomgeving waarborgen.

Op elk opvang adres zal een kopie van deze risico inventarisatielijst aanwezig zijn, voorzien van een originele handtekening van een bemiddelings- medewerker en de gastouder. Deze lijst ligt tevens ter inzage bij het gastouderbureau en kan te allen tijde worden opgevraagd door de betrokken partijen.

  • Begeleiding van de gastouder op pedagogisch gebied

Gastouders bij DOT Gastouderbureau zijn gecertificeerd en werken gericht naar de vier pedagogische doelen:

1)   Een veilige basis bieden waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn (emotionele veiligheid).
2)   De gelegenheid tot het ontwikkelen van ‘persoonlijke competentie’.
3)   De gelegenheid tot het ontwikkelen van ‘sociale competentie’.
4)   De gelegenheid om zich de waarden en normen, de ‘cultuur’, eigen te maken van de samenleving waarvan zij deel uit maken.
DOT gastouderbureau ondersteunt de gastouder met het bereiken van deze doelen door het organiseren van workshops en leveren van  cursusmateriaal.
Daarnaast is zijn wij vraagbaak bij mogelijke problemen.

  • kassiersfunctie

Het gastouderbureau heeft een kassiersfunctie. Dit betekent dat de betaling van een ouder aan een gastouder plaatsvindt via het gastouderbureau. Ouders mogen niet rechtstreeks aan gastouders betalen en kinderopvangtoeslag mag niet rechtstreeks aan gastouders worden overgemaakt. Dit betekent dat de gastoudervergoeding plus bureaukosten door DOT gastouderbureau  aan de ouders wordt gefactureerd en dat DOT gastouderbureau  zorgt draagt voor uitbetaling van de vergoeding aan de gastouder.
Door regelgeving ingegeven is het de taak van het gastouderbureau om de aan de vraagouder verzonden factuur zo snel mogelijk aan de gastouder te betalen. Het proces van uren registreren, het versturen van facturen en de uitbetaling ervan is bij DOT gastouderbureau  goed geregeld.  Wij zorgen dat geen enkele betaling onopgemerkt blijft en zijn snel in het uitbetalen van onze gastouders. U kunt dit nagaan in uw persoonlijke online factuur (voor ouder) en vergoedingsoverzichten (voor gastouder), welke u kunt bekijken in Portabase.

    Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? U kunt altijd contact met mij opnemen, telefonisch,  per email of via het contactformulier.